ThePiachu
53
× 38
9
× 5
2
0
15
× 12
6
× 4
2
0
15
× 2
5
× 2
1
× 2
0
15
× 2
5
1
0
9
× 7
4
× 6
0
× 2